ព័ត៌មានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យ Smile Minimart

ម៉ោងធ្វើការ :
ច័ន្ទ – សោរ៍ 8 ព្រឹក to 5 ល្ងាច
ការិយាល័យកណ្ដាលបិទរាល់ថ្ងៃបុណ្យជាតិ

023 212 864

ផ្ញើរអ៊ីម៉ែលមកកាន់ពួកយើង